Menu

Všeobecné obchodné podmienky, iBite Nitra, Bite Corporation, s.r.o.

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Bite Corporation, s.r.o.

 

1. Všeobecné ustanovenia

 

Dodávateľom všetkých produktov a služieb, ktoré sa nachádzajú na webovom sídle spoločnosti (ďalej len „ibite.sk" je spoločnosť Bite Corporation, s.r.o so sídlom na Fándlyho ulici č. 1 v Nitre, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra v odd. Sro, v.č. 23400/N. Ďalej len „Predávajúci”. Predávajúci je registrovaným platcom dane z pridanej hodnoty (IČO: 44 468 989, DIČ: 2022707896, IČ DPH: SK2022707896).


Kupujúcim je fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s Predávajúcim ako odberateľ produktov a/alebo služieb od Predávajúceho prostredníctvom elektronického obchodu ibite.sk, emailom, telefonickým kontaktom, osobným kontaktom alebo iným spôsobom (ďalej len „Kupujúci”). Pre účely uzatvorenia kúpnej zmluvy tieto Všeobecné obchodné podmienky rozdeľujú Kupujúceho do dvoch kategórií: „Spotrebiteľ” - fyzická osoba - nepodnikateľ a „Kupujúci” - fyzická osoba - nepodnikateľ, fyzická osoba - podnikateľ, právnická osoba.


Kupujúci potvrdením objednávky potvrdzuje, že akceptuje obchodné podmienky pre dodávku tovaru vyhlásených Predávajúcim. Vzťahy medzi Kupujúcim a Predávajúcim sa riadia uvedenými obchodnými podmienkami, ktoré sú zároveň pre obe strany záväzné.


2. Podmienky objednávania tovaru

 

Kúpna zmluva na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru Predávajúcim Kupujúcemu vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky. Za záväzné sa považuje potvrdenie telefonické, prípadne e-mailom, a to také, ktoré je realizované po predchádzajúcom odoslaní elektronickej objednávky (potvrdenie o prijatí objednávky nie je považované za záväzné potvrdenie objednávky), resp. prijatí objednávky prostredníctvom e-mailu, alebo telefónu.


Kontakt nutný k potvrdeniu objednávky vykonáva spravidla Predávajúci po overení dostupnosti a termínu dodania požadovaného tovaru. Štandardná doba dodania tovaru je 1-30 dní od potvrdenia objednávky Predávajúcim. Kupujúci súhlasí s tým, že o presnejšom termíne dodania tovaru bude oboznámený po overení dostupnosti tovaru Predávajúcim. Potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany ak nedôjde k porušeniu alebo zmene podstatných podmienok dohodnutých v čase potvrdenia. Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar a prepravu, spôsob a termín doručenia. V prípade zmeny podstatných podmienok objednávky sa takáto objednávka považuje za novú objednávku.


Nákupom tovaru od Predávajúceho Kupujúci súhlasí so zasielaním obchodných informácií na Kupujúcim poskytnutú emailovú adresu. Kupujúci má možnosť sa z tejto služby kedykoľvek odhlásiť pomocou kliknutia na link na konci každej obchodnej informácie zaslanej emailom.


3. Podmienky odstúpenia od zmluvy

 

3.1 Podmienky odstúpenia od zmluvy Kupujúcim

 

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením. Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že Predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania.
Spotrebiteľ je podľa zákona č. 102/2014 Z.z. oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa:


a) prevzatia tovaru v prípade zmlúv, predmetom ktorých je predaj tovaru,
b) uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo
c) uzavretia zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči.

 

Tovar sa považuje za prevzatý Spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa


a) tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.


Ustanovenia v tejto časti výslovne neplatia pre právnické osoby a pre fyzické osoby – podnikateľov. Pokiaľ chce Spotrebiteľ uplatniť toto právo, musí vrátiť tovar v absolútne neporušenom stave, viditeľne neponičený a bez príznakov akejkoľvek neodbornej manipulácie v originálnom a najvhodnejšie neporušenom obale a so všetkými dodanými náležitosťami, ako je napr. návod, záručný list a kompletné príslušenstvo. Spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

 

Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:


- predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa (napr. individuálne konfigurácie osobných počítačov, tzv. CTO = „Configure-to-Order”); spotrebiteľ udelením súhlasu s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami potvrdzuje, že bol vopred riadne poučený o tom, že v takomto prípade stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby;


- predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený;


- vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal;


- poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy;


- ďalšie druhy tovarov a služieb uvedené v zákone č. 102/2014 Z.z., §7, ods 6.

 

Podľa § 8 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. môže Spotrebiteľ uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u Predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči (napr. email). Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané Predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty. Formulár na odstúpenie od zmluvy je prílohou k týmto Všeobecným obchodným podmienkam.

 

Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť Spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov súvisiacich so zmluvou, od ktorej Spotrebiteľ odstúpil.

 

Predávajúci je povinný vrátiť Spotrebiteľovi platby podľa predchádzajúceho odseku rovnakým spôsobom, aký použil Spotrebiteľ pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo Spotrebiteľa dohodnúť sa s Predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým Spotrebiteľovi nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.

 

Predávajúci nie je povinný uhradiť Spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si Spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil Spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim.

 

Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, Predávajúci nie je povinný vrátiť Spotrebiteľovi platby pred tým, ako mu je tovar doručený.

 

Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať Predávajúcemu alebo osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie tovaru. Pri odstúpení od zmluvy znáša Spotrebiteľ iba náklady na vrátenie tovaru Predávajúcemu alebo osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie tovaru, a to aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

 

Kupujúci súhlasí s tým, že v prípade objednania elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, Predávajúci zašle Kupujúcemu písomné vyžiadanie súhlasu (emailom) so začatím poskytovania elektronického obsahu pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy. Kupujúci formou súhlasnej odpovede na túto žiadosť vyhlasuje, že bol riadne poučený podľa zákona č. 102/2014 §4 ods 8 písm a) a že si je vedomý týmto súhlasom stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

 

3.2 Podmienky odstúpenia od zmluvy Predávajúcim

 

Dodávateľ si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:


- objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, Kupujúci je nedostupný, neodpovedá na emaily atď.)
- tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru.

 

V prípade, že táto situácia nastane, Predávajúci sa bude okamžite snažiť kontaktovať Kupujúceho s cieľom dohodnutia ďalšieho postupu riešenia.

 

4. Cenové a platobné podmienky

 

Ceny produktov uvedené v elektronickom obchode ibite.sk sú uvedené v mene EUR, pričom obsahujú aj informatívnu čiastku v slovenských korunách, prepočítané podľa platného konverzného kurzu 1EUR=30.1260 SKK).
Daň z pridanej hodnoty sa riadi platnou daňovou právnou úpravou.

 

Ceny uvádzané pri produktoch nezahŕňajú poštovné a balné, poistenie, či iný spôsob dopravy tovaru k zákazníkovi. Ceny uvádzané pri produktoch nezahŕňajú ani montáž, inštaláciu či uvedenie tovaru do prevádzky, pokiaľ to pri produkte vyslovene nie je uvedené. Dodávateľ si vyhradzuje právo aktualizovať ceny ponúkaných produktov podľa aktuálnych cien výrobcov či distribútorov tohto tovaru.


Za cenu tovaru objednaného cez elektronický obchod sa považuje cena platná v momente prijatia objednávky Predávajúcim. Predávajúci garantuje cenu z objednávky v prípade, že bude uhradená v lehote splatnosti a v prípade korektnej funkčnosti elektronického obchodu ibite.sk. Vo všetkých ostatných prípadoch si Predávajúci vyhradzuje právo na zmenu cien, o čom bude Kupujúci informovaný pred záväzným potvrdením objednávky a bude mu v prípade záujmu poskytnutá možnosť objednávku stornovať bez nutnosti úhrady akýchkoľvek sankcií.

 

5. Dodacie podmienky

 

Dodávky objednaného tovaru alebo služieb budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností Predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne, zvyčajne do 1-30 pracovných dní od záväzného potvrdenia objednávky, vo výnimočných prípadoch môže byť dodacia lehota dlhšia, po dohovore s Kupujúcim.

 

Miesto odberu je stanovené na základe objednávky Kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na uvedené miesto. Súčasťou dodávky nie je inštalácia tovaru. Dopravu na adresu určenia za bežných okolností zabezpečuje Predávajúci. Po dohode s Predávajúcim, má Kupujúci právo objednať si dopravu vo vlastnej réžii.

 

Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad, návod na používanie výrobku a záručný list, ak bol Predávajúcemu dodaný distribútorom tovaru. Pokiaľ Kupujúci vyslovil súhlas s dodaním daňového dokladu v elektronickej podobe vo formáte PDF, bude daňový doklad doručený týmto spôsobom na trvanlivom nosiči (email).

 

Konkrétny spôsob dodania tovaru si Kupujúci zvolí v procese vyplňovania objednávky na ibite.sk, alebo ju bližšie špecifikuje emailom, prípadne telefonicky. Z dodacej lehoty sú vyňaté dni pracovného pokoja a štátne sviatky, o trvanie ktorých sa dodacia lehota predĺži. Dohodnutá dodacia lehota platí, ak nenastanú nepredvídané alebo od vôle strán nezávislé okolnosti, t.j. okolnosti vylučujúce zodpovednosť, ako napríklad všetky prípady vyššej moci, ktoré znemožnia jej dodržanie. K týmto okolnostiam patria tiež ozbrojené konflikty, úradné zásahy a zákazy, zdržanie spôsobené pri preprave alebo colnom odbavení, škody spôsobené počas prepravy, a to len v prípade mimoriadnych okolností. Tieto vymenované okolnosti oprávňujú Predávajúceho predĺžiť dodaciu lehotu. O týchto okolnostiach je Predávajúci povinný Kupujúceho bezodkladne informovať.

 

Cena dopravy bude fakturovaná spolu s tovarom, alebo ako samostatná položka „Odbytové náklady”, ktorá záhrňa aj dopravu tovaru do depa prepravcu a iné náklady, ktorú Predavájúcemu môžu v súvislosti s prepravou objednaného tovaru vzniknúť. Predávajúci sa môže rozhodnúť náklady na prepravu uhradiť vo vlastnej réžii.

 

Pri preberaní tovaru je Kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť balíka. V prípade jeho poškodenia je na mieste povinný spísať s prepravcom protokol o zistených vadách spôsobených počas prepravy. Prevzatie poškodeného balíka je na zodpovednosti Kupujúceho, reklamácie z tohto titulu nebudú v neskoršom termíne uznané. Ak Kupujúci zistí poškodenie spôsobené prepravou, ktoré sa prejavuje inak ako vonkajším poškodením balíka, nekompletnosť dodávky alebo zámenu tovaru, je povinný reklamáciu vykonať bezodkladne, najneskôr však do 14 dní od prevzatia zásielky. Inak sa dodávka považuje za kompletnú a bez závad. Neskoršie reklamácie z dôvodu nekompletnosti obsahu, zámeny tovaru a poškodenia počas prepravy nebudú akceptované.


6. Reklamačný poriadok

 

V zmysle ustanovenia § 18 zákona č. 250/2007 Zb. o ochrane spotrebiteľa vydáva Predávajúci nasledovný Reklamačný poriadok, ktorým sa Spotrebitelia informujú o rozsahu, podmienkach a spôsobe uplatnenia zodpovednosti za vady výrobkov a služieb (ďalej len "reklamácia") vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť a o vykonávaní záručných opráv.

 

Tento Reklamačný poriadok je zverejnený na ibite.sk, je viditeľne umiestnený v prevádzkárni Predávajúceho, v ktorej sa predávajú výrobky Spotrebiteľovi alebo poskytujú služby Spotrebiteľovi a je v tlačenej forme dostupný Spotrebiteľovi na predajnom pulte alebo pri pokladni v prevádzkárni Predávajúceho, v ktorej sa predávajú výrobky Spotrebiteľovi alebo poskytujú služby Spotrebiteľovi.

 

Uzavretím kúpnej zmluvy medzi Predávajúcim a Spotrebiteľom alebo uzavretím zmluvy o dielo medzi Predávajúcim a Spotrebiteľom pristupuje Spotrebiteľ k podmienkam uvedeným v tomto Reklamačnom poriadku. Odkaz na tento Reklamačný poriadok je uvedený na doklade, ktorý potvrdzuje zaplatenie kúpnej ceny alebo ceny za vykonanie diela prípadne na doklade, ktorým sa potvrdzuje záručná doba tovaru alebo služby (záručný list).

 

Tento Reklamačný poriadok upravuje práva Kupujúceho tak, aby neboli dotknuté jeho práva garantované kogentnými ustanoveniami právnych predpisov najmä ustanoveniami Zákona o ochrane spotrebiteľa (zákon č. 250/2007 Zb.) a Občianskeho zákonníka (zákon č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov). Po uplynutí záručnej doby upravenej kogentnými ustanoveniami právnych predpisov, majú podmienky stanovené v tomto Reklamačnom poriadku prednosť pred ustanoveniami právnych predpisov.

 

Tento Reklamačný poriadok sa vzťahuje na predaj výrobkov a poskytovanie služieb zo strany Predávajúceho pre Kupujúcich - zákazníkov, ktorí spĺňajú definíciu Spotrebiteľa v zmysle platných právnych predpisov.

 

Tento reklamačný poriadok nahrádza vyhlásenie Predávajúceho v zmysle ustanovenia § 620 ods. 5 Občianskeho zákonníka, ktorým Predávajúci určuje podmienky a rozsah záruky, ak záručná doba vyznačená v záručnom liste je dlhšia ako zákonom garantovaná záručná doba.

 

Podmienky záruky vyznačené Predávajúcim v záručnom liste majú prednosť aj pred ustanoveniami tohto Reklamačného poriadku.

 

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí Spotrebiteľom (§ 619 Obč. zákonníka). Lehota na uplatnenie práva zo zodpovednosti za vady veci pri prevzatí Spotrebiteľom (záručná doba) je 24 mesiacov (§ 620 Obč. zákonníka) a 12 mesiacov pri prevzatí fyzickou osobou - podnikateľom alebo právnickou osobou.

 

Kupujúci je oprávnený predávanú vec pred prevzatím prezrieť. Predávajúci nezodpovedá za vady, ktoré mohol Kupujúci pri prehliadke zistiť, najmä nezodpovedá za to, ak Kupujúci neskôr bude reklamovať chýbajúce príslušenstvo predávanej veci alebo mechanické poškodenie veci zistiteľné pri prehliadke. Predávajúci za takéto vady nezodpovedá ani vtedy ak Kupujúci nevyužil možnosť vykonať prehliadku predávanej veci.

 

Pri použitých veciach Predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

 

Záručná doba začína plynúť od dátumu prevzatia tovaru Kupujúcim. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď bol Spotrebiteľ po skončení opravy vec prevziať, sa nepočíta do záručnej doby. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru (§ 627 Obč. zákonníka).

 

Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá Predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka). Dĺžka trvania záručnej doby sa spravuje ustanoveniami právnych predpisov najmä ustanoveniami Občianskeho zákonníka, pokiaľ Predávajúci v doklade potvrdzujúcom prevzatie veci nevyznačí dlhšiu dobu trvania záručnej doby. Funkciu záručného listu môže spĺňať aj faktúra alebo dodací list, pokiaľ Predávajúci na nich vyznačí dĺžku trvania záručnej doby.

 

Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie veci a táto končí neskôr ako lehota vyznačená Predávajúcim v záručnom liste, má prednosť vyznačenie záručnej doby Predávajúcim. Predávajúcim vyznačená záručná doba však nesmie byť kratšia ako zákonom garantovaná záručná doba.

 

Záruka sa vzťahuje na poruchy funkčnosti veci spôsobené výrobnou vadou. Záruka sa nevzťahuje na vady veci, ktoré po ich prevzatí boli spôsobené:


a. prirodzeným opotrebením veci
b. nedodržaním zásad používania (nesprávnou obsluhou a údržbou v rozpore s návodom na obsluhu)
c. mechanickým poškodením produktu, vrátane náhodného, najmä poškodením plastových či kovových častí
d. neodborným elektrickým zásahom, prepätím v sieti, prípadne pôsobením elektrostatického výboja
e. prevádzkovaním produktu mimo špecifikácií daných výrobcom (pretaktovanie a pod.)
f. prírodnými živlami
g. prevádzkovaním v nevhodnom prostredí a poškodené nevhodnou obsluhou

 

Záruka sa tiež nevzťahuje na:


a. tovar s neúplným, poškodeným alebo odstráneným výrobným číslom alebo iným identifikačným znakom
b. produkty s poškodenými záručnými plombami, nálepkami poprípade inými ochrannými znakmi
c. na diely spotrebného charakteru spotrebované pred koncom záruky
d. tovar u ktorého vypršala dňom prevzatia do opravy záručná doba.
e. poruchy spôsobené použitím komponentov iných, než odporúčaných výrobcom, alebo dodávateľom, rovnako ako aj opravou či modifikáciou osobami inými, než osobami autorizovanými výrobcom, alebo dodávateľom.
f. na firmware alebo predinštalované programové vybavenie poškodené nesprávnym používaním alebo vplyvom počítačového vírusu, ani na prípadné škody v tomto dôsledku vzniknuté
g. poškodenie spôsobené použitím neoriginálneho spotrebného materiálu (pásky, tonery a pod.)
h. závady spôsobené náhodným alebo zámerným vniknutím kvapaliny, hmyzu alebo cudzích predmetov do útrob výrobku
i. poškodenia, vzniknuté z profesionálneho či komerčného využívania výrobkov určených pre domácu potrebu
j. pokiaľ sa vada prejavuje iba pri použití softvéru, u ktorého nie je kupujúci schopný doložiť legálny spôsob nadobudnutia, alebo použitím neautorizovaného softvéru a spotrebného materiálu.
k. vybité batérie, zníženie kapacity batérie spôsobené jej opotrebovaním alebo vytečeným elektrolytom
l. výrobok, ktorý nesie známky pokusu o násilné otvorenie


Pri tovare typu softvér sa záruka vzťahuje výhradne na fyzickú čitateľnosť inštalačných médií. Okamihom odstránenia ochranných prostriedkov (fólií, pečatí, otvorenie obálky, a pod.) sa kupujúci stáva oprávneným užívateľom softvérového produktu a akceptuje licenčné ujednania výrobcu softvéru. Tento druh tovaru už nie je možné vrátiť predávajúcemu.

 

Na spotrebný materiál (farbiace pásky, tonery, tryskové hlavy, batérie a pod.) je poskytovaná obmedzená záruka (len na funkčné závady), a to i keď je súčasťou tlačiareň, na ktorej je záruka dlhšia. Súčasťou reklamačného protokolu musí byť aj výtlačok s preukázanou chybou kazety.

 

Pred odovzdaním výrobku do záručnej opravy, alebo pred jeho odovzdaním technikovi na mieste, je Kupujúci povinný zaistiť si záložnú kópiu systémového softvéru, aplikácií a dát a vypnúť prístupové heslo. Kupujúci je zodpovedný za opätovnú inštaláciu softwaru, dát a hesla. Súčasťou záručnej opravy nie je uchovávanie dát a Predávajúci, Servisné stredisko, ani výrobca produktu nenesú zodpovednosť za prípadnú stratu dát počas transportu alebo prepravy.
Predávajúci, Servisné stredisko, ani výrobca tovaru nenesú zodpovednosť za stratu, a/alebo obnovu dát, spôsobenú zlyhaním pamäťového média výrobku, poškodením výrobku, nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, neodbornou manipuláciou s výrobkom, záručným alebo pozáručným servisným zásahom, alebo akýmkoľvek iným, tu nestanoveným spôsobom. Predávajúci a Sevisné stredisko výslovne prehlasujú, že neručia za opravu či výmenu výrobku bez rizika straty programov a dát.


Predávajúci, Servisné stredisko, ani výrobca tovaru nebudú znášať akékoľvek náklady spojené s
- obnovou dát Kupujúceho z poškodeného pamäťového média,
- ušlím ziskom v dôsledku straty osobných dát,
- ušlým ziskom,
- prevádzkovým výpadkom,
- stratou dobrého mena,
- škodou na zariadení a majetku,
- únikom dôverných informácií
- nahrádzaním akejkoľvek škody takto vzniknutej Kupujúcemu.

 

Záruka sa tiež nevzťahuje na veci alebo súčiastky, na ktorých bola porušená záručná plomba alebo nálepka.


Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú v prevádzke, v ktorej bola predmetná vec kúpená alebo v prevádzke iného subjektu určeného na výkon opravy (autorizované servisné stredisko). Predávajúci nie je oprávnený poskytovať záručný alebo pozáručný servis produktov značky Apple.
Záručné a pozáručné servisné opravy produktov značky Apple zabezpečuje autorizované servisné stredisko Apple, spoločnosť C.C.C., s.r.o., so sídlom na ulici Varšavská č. 11, 83103 Bratislava - www.ccc.sk (ďalej len „Servisné stredisko”). Aktuálne adresy servisných miest jednotlivých výrobcov poskytne Predávajúci na základe písomnej alebo telefonickej požiadavky.
Dopravu reklamovaného tovaru do Servisného strediska zabezpečuje Kupujúci vo vlastnej réžii a na vlastné náklady.

 

Práva zo zodpovednosti za vady tovaru akými je právo na výmenu tovaru, právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy a právo na primeranú zľavu si kupujúci uplatňuje výhradne v prevádzke predávajúceho.

 

K reklamácii je potrebné doložiť záručný list (ak bol vydaný) a doklad o zaplatení kúpnej ceny. Bez týchto dokladov nebude vec prijatá na reklamáciu. Osoba, ktorá uplatňuje nároky z vád, vyplní spolu s pracovníkom Predávajúceho prípadne pracovníkom záručného servisu reklamačný protokol, v ktorom presne popíše vadu a spôsob akým sa vada prejavuje a odovzdá vadnú vec Predávajúcemu, prípadne záručnému servisu. V reklamačnom protokole uvedie osoba uplatňujúca reklamáciu kontaktnú adresu (e-mail, telefónne číslo), na ktorú bude Predávajúcim, prípadne servisným strediskom vyrozumená o spôsobe vybavenia reklamácie. Predávajúci nenesie zodpovednosť za to, že sa na uvedenú kontaktnú adresu nepodarilo odoslané vyrozumenie doručiť.

 

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť a ak si vybavenie jeho reklamácie nevyžaduje osobitné odborné znalosti a šetrenie alebo vyžiadanie odborného posúdenia, má Spotrebiteľ právo, aby o spôsobe jej vybavenia rozhodla osoba oprávnená na jej vybavenie prípadne záručný servis bez zbytočného odkladu, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady. Lehota na vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako tridsať dní, pokiaľ predĺženie tejto lehoty nezavinil Spotrebiteľ tým, že ani na výzvu nepredložil Predávajúcemu včas alebo riadnym spôsobom chýbajúce potrebné podklady alebo mu neposkytol ním odôvodnene vyžadovanú svoju inú nevyhnutnú súčinnosť na jej vybavenie alebo pokiaľ o jej predĺženie nad túto jej zákonom ustanovenú dĺžku vo svojom záujme sám písomne nepožiadal Spotrebiteľ.

 

Ak Predávajúci neuzná reklamáciu do troch pracovných dní od jej uplatnenia, je Predávajúci povinný tovar zaslať na vlastné náklady na odborné posúdenie. Túto povinnosť má aj záručný servis. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie (§ 18 ods. 9 Zákona o ochrane spotrebiteľa). Týmto písomným dokladom je reklamačný protokol s vyplnenou kolónkou vybavenie reklamácie, list obsahujúci písomné vyrozumenie o vybavení reklamácie, alebo sms správa obsahujúca informáciu o vybavení reklamácie.

 

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu najneskôr však v lehote 30 dní odo dňa prevzatia reklamácie odstrániť.

 

Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť chybnú vec za bezvadnú.

 

Ak sa po prijatí reklamácie zistí, že vec má vadu, ktorá je neodstrániteľná a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má Spotrebiteľ právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť.

 

Tie isté práva prislúchajú Spotrebiteľovi ak ide síce o odstrániteľnú vadu, ale Spotrebiteľ nemôže pre opätovný výskyt tej istej vady ani po tretej oprave vec riadne užívať.

 

Tie isté práva prislúchajú Spotrebiteľovi v prípade, že má vec súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné vady, pričom každá z nich bráni v riadnom užívaní.

 

Ak nie je možné vybaviť reklamáciu Spotrebiteľa v ustanovenej zákonnej lehote 30 dní alebo ak táto sa nevybaví do tejto lehoty v jeho zmysle bez zavinenia alebo žiadosti Spotrebiteľa, je Predávajúci povinný po uplynutí tejto lehoty postupovať pri jej vybavení podľa tohto Reklamačného poriadku tak, ako keby sa jednalo o vadu, ktorú nemožno odstrániť.

 

Ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá však nebráni riadnemu užívaniu tovaru, má Spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny.

 

Ak má Spotrebiteľ právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí), záleží na Spotrebiteľovi, ktoré z týchto práv si uplatní. Len čo si však zvolí jedno z týchto práv nemôže už túto voľbu sám jednostranne meniť. Pri vrátení kúpnej ceny v hodnote vyššej ako 300€ s DPH bude vystavený Spotrebiteľovi dobropis a kúpna cena bude uhradená na účet Spotrebiteľom do 14 dní.

 

Po uplynutí zákonom garantovanej záručnej doby, ale ešte počas trvania záručnej doby vyznačenej Predávajúcim v záručnom liste platia všetky ustanovenia o spôsobe vybavovania reklamácií uvedené vyššie s tým rozdielom, že právo voľby spôsobu vybavenia reklamácie prechádza na Predávajúceho a lehota na vybavenie reklamácie sa predlžuje na 60 dní. Vzhľadom k rýchlemu technologickému vývoju v oblasti výrobkov predávaných Predávajúcim, môže so súhlasom spotrebiteľa v prípade výmeny Predávajúci vymeniť Spotrebiteľovi chybnú vec za inú bezchybnú (hoci aj inej značky), ktorá spĺňa minimálne také výkonnostné parametre ako reklamovaná vec.

 

Pokiaľ Spotrebiteľovi v zmysle ustanovení Reklamačného poriadku a ustanovení príslušných platných právnych predpisov vznikne povinnosť prevziať reklamovanú vec od Predávajúceho alebo ho Predávajúci v súlade s ustanoveniami Reklamačného poriadku alebo platných právnych predpisov na prevzatie reklamovanej veci vyzve, je Spotrebiteľ povinný bez zbytočného odkladu túto vec od predávajúceho na príslušnom predajnom mieste alebo na inom mieste, ako toto vyplýva z ustanovení Reklamačného poriadku alebo príslušných platných právnych predpisov alebo z výzvy Predávajúceho, prevziať.

 

Pokiaľ Spotrebiteľ neprevezme reklamovanú vec ani do 30 dní odo dňa, kedy mu povinnosť prevziať reklamovanú vec vznikla alebo odo dňa doručenia výzvy Predávajúceho na prevzatie tejto veci, je povinný zaplatiť poplatok za uskladnenie (§ 656 ods. 1 Obč. zákonníka) vo výške 2 EUR za deň.

 

V prípade, že Spotrebiteľ neprevezme reklamovanú vec v lehote 6 mesiacov odo dňa kedy mu povinnosť prevziať reklamovanú vec vznikla alebo odo dňa doručenia výzvy Predávajúceho na prevzatie tejto veci, má právo Predávajúci vec predať (§ 656 ods. 2 Obč. zákonníka). Ak Predávajúci pozná adresu Spotrebiteľa, je povinný ho vopred o zamýšľanom predaji informovať. Ak dôjde k predaju nevyzdvihnutej veci, vyplatí Predávajúci Spotrebiteľovi výťažok z predaja veci po odpočítaní nákladov za uskladnenie a ostatných pohľadávok voči Spotrebiteľovi.

 

Vo veciach, ktoré nie sú v tomto Reklamačnom poriadku výslovne upravené inak, sa uplatnia príslušné na vec sa vzťahujúce ustanovenia Zákona o ochrane spotrebiteľa, Občianskeho zákonníka, zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a iné súvisiace všeobecne záväzné právne predpisy.

 

Spotrebiteľ má právo podať Predávajúcemu akékoľvek sťažnosti alebo podnety písomne na adrese Bite Corporation, s.r.o, Fándlyho 1, 94901 Nitra alebo emailom na ibite@ibite.sk.


7. Fakturácia


Objednávkový formulár obsahuje výberové menu, kde má Kupujúci možnosť zvoliť zaslanie elektronickej faktúry emailom vo formáte PDF alebo tlačenej papierovej faktúry, ktorá bude zaslaná spolu s tovarom. V prípade zvolenia možnosti "Elektronická emailom (PDF)" dáva kupujúci výslovný súhlas na zaslanie faktúry za objednaný tovar alebo služby v elektronickej podobe vo formáte PDF na emailovú adresu, ktorú uvedie v objednávkovom formulári. Kupujúci je zodpovedný za presné uvedenie svoje emailovej adresy. V prípade, že emailová adresa bude uvedená nesprávne, nebude mu možné elektronickú faktúru zaslať automaticky. V takomto prípade má Kupujúci nárok na vyžiadanie si dodatočne vytlačenej papierovej podoby faktúry alebo o nahlásenie správnej emailovej adresy pre účely zaslania elekronickej faktúry vo formáte PDF.

 

 

Tieto Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Bite Corporation, s.r.o sú platné od 17. 5. 2018.
 

Prihlásenie

Zabudnuté heslo

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti

Prihlásenie

Zabudnuté heslo

Produkt bol vložený do košíku
Pokračovať v nákupe Objednať